Glenn Hughes, Kavarna 2006
photograph © Nikolay Krastev

back